Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Rapport belyser barrierer i møte med alkoholproblemer hos foreldre

Hvilke barrierer har ansatte i tjenester som er i kontakt med barnefamilier når det er mistanke om at det er alkoholproblemer i familien? Hva hindrer dem som fagpersoner i å snakke om alkoholbruk? Det belyses i en ny dansk forskningsrapport. Forskerne gir også flere anbefalinger om tiltak som kan iverksettes for å bryte ned barrierer, så barn som har det vanskelig pga voksnes rusbruk kan få hjelp.

 

Rapporten er utført av Det nasjonale forskningscenter for Velfærd( SFI) på oppdrag fra København Kommune. Det er gjort en analyse av det rapporten kaller «Frontpersonalets barrierer « i møte med det rusrelaterte problem. Frontpersonalet er i følge rapporten; førskolelærere, lærere, helsesøstre,jordmødre og leger.

Rapporten som er basert på intervjuer med 35 medarbeidere fra disse yrkesgruppene, viser at de opplever dette vanskelig og utfordrende på flere måter. Alkoholproblemer er en kompleks problemstilling med mange gråsoner som den enkelte praktiker ofte står alene om å skulle operere i. Fordi det ikke er definerte grenser for når foreldres alkoholforbruk er problematisk, og når helsepersonell og andre bør gripe inn, er det i høy grad opp til den enkelte praktiker å vurdere når, og hvordan den skal reagere. Mange opplever at det er vanskelig å utøve godt skjønn. Det er en utbredt oppfatning i samfunnet at alkoholforbruk hører inn under privatlivets fred, og det er derfor ikke naturlig for andre å stille spørsmål om det. En annen viktig barriere er at mange som er ansatt i helsesektoren og andre områder som møter på problemet, ikke føler seg faglig rustet til å oppdage alkoholproblemer, fordi de ikke har kjennskap til de spesifikke tegnene på alkoholproblemer i hjemmet. Barrierene viser seg tydeligst når det er ressurssterke foreldre som drikker for mye. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger om hvordan tidlig identifikasjon av alkoholproblemer i familier kan styrkes.
 

  • Sett foreldres alkoholbruk og hvordan dette kan påvirke barna på dagsorden. Slik brytes tabuer ned
  • Tilby målrettete kurs til fagpersonene om tegn på alkoholproblemer i hjemmet, hvordan barn påvirkes og hvordan man snakker med foreldrene
  • Lag en alkoholpolitikk i kommunen med rammer og prosedyrer
  • Sett foreldres alkoholvaner på dagsorden i skolene for eksempel gjennom temauker og å ta opp dette på foreldremøter

 

 

 

Les rapporten på hos SFI