Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Barn i rusfamilier-programmet

Et kommunalt kompetansehevingsprogram

Målsetting:

Heve kompetansen om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon blant ansatte som kommer i kontakt med barn og unge som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner

Målgruppe:

Ansatte i barnehager, barneskoler, SFO, helsestasjon, barnevern og PP-tjenesten
 

Vi tilbyr:

  • Fire dagers opplæring gjennom to samlinger av to dager med aktuelle temaer og dyktige og inspirerende foredragsholdere:
  1. Rusmiddelmisbruk i et barne- og familieperspektiv. Hvilke konsekvenser får det for  barn å vokse opp i en familie med rusmiddelproblemer? Hvilke tegn og signaler vil barn vise? Hva sier forskningen?
  2. Taushetsplikt for deg som jobber med barn. Muligheter og begrensninger
  3. Å bli bevisst egne barrierer. Hvorfor er dette så vanskelig?
  4. Å samtale med barn. Den nødvendige samtalen- hvordan samtale med foreldre når du er bekymret for et  barn
  • To dagers samlinger for ledere og ressursgrupper i deltakende komuner med tema spredning og implementering.
  • Verktøy og hjelpemiddel i hvordan du går fra bekymring til handling. For eksempel hvordan du kan gjennomføre den nødvendige samtalen med foresatte eller ha en samtale med barna når du er bekymret for om barnet lever med belastende rusmisbruk i familien.
  • Veiledning og materiell (blant annet filmer, case, power point presentasjon) for å videreformidle kunnskap til egne kolleger og utvikle rutiner i egen virksomhet
  • 3-4 veiledningsbesøk i kommunen i prosjektperioden
  • Invitasjon til årlige fagsamlinger for nøkkelpersoner som har deltatt i programmet

Varighet

Prosjektperioden er 1 1/2 år fra kursdagene starter. All undervisning foregår i løpet av et halvt år. I tillegg kommer arbeidet med forankring i forkant og jobbing med implementering innad i kommunen

 

Bakgrunn for programmet:

I en undersøkelse "Kartlegging av kompetanse om rusproblematikk", som  Kompetansesenter rus- region sør, Borgestadklinikken gjennomførte i 2005, oppgir førskolelærere, lærere og andre at de har for lav kompetanse på rusproblematikk. De kan for lite om metoder for å ta opp rusmiddelrelatert problematikk med barnets foresatte, og for lite kompetanse om hvordan de skal gripe inn

Dette er bakgrunnen for utviklingen av programmet «Barn i rusfamilier – tidlig intervensjon».

 

Ved oppstart av nye programkommuner gjennomføres det anonym spørreundersøkelse hos deltakerne med spørsmål om rustematikk, barn som bekymrer, rutiner, tverrfaglig samarbeid og foreldrekontakt. Denne undersøkelsen danner grunnlag for kompetansehevingen og hvilke fokuspunkter kommunen skal ha i intern spredning og implementering av programmet.