Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Fra bekymring til handling i Bø

"Ved bekymring for et barns trivsel skal det tas avgjørelser om hvordan og hvem som kan gi barnet best støtte. Det er hos barnet ditt fokus skal være." Dette er hentet fra «Handlingsveileder for barn som bekymrer» utarbeidet av Telemarkskommunen Bø. Veilederen er en viktig del av kommunens elektroniske perm som brukes aktivt i implementeringsarbeidet.

Vi treffer kommunalsjef for oppvekst, Beate Darrud. Hun er sentral i arbeidet Bø har gjort i gjennomføring av Barn i rusfamilier-programmet. Satsingen har fått navnet «Barn som bekymrer», en ressursgruppe er etablert med faste månedlige møter, det er satset bredt og tverrfaglig og det er lagt mye arbeid i informasjonsspredning og øvrig implementering.

- Det er om å gjøre og «holde trykket oppe», smiler Darrud. Hun har selv som kommunalsjef tatt på seg jobben med å drifte ressursgruppen. Hun kaller inn til møter, skriver referater og holder gruppa i gang. Det falt seg slik, sier hun, de øvrige medlemmene i ressursgruppen er mer bundet opp til operativ drift på sine respektive arbeidsplasser.

 

Bø har hatt 30 medarbeidere fra barnehager, skoler, helsestasjon, psykiatritjeneste, barnevern og PPT på Barn i rusfamilier – opplæring. Hovedmålet var økt kompetanse om tidlig identifikasjon og tidlig intervensjon når ansatte i kommunen kommer i kontakt med risikoutsatte barn og unge, og å styrke det tverrfaglige samarbeidet i kommunen.  Ressursgruppa som ble satt i gang etter  opplæringen fungerer som en arbeidsgruppe, som blant annet har utarbeidet informasjonsmateriell, handlingsveileder og annet innhold i elektronisk perm. De har også gjennomført flere informasjonsrunder i ulike deler av kommunen.

-Vi har hatt to timers informasjonsmøter etter en mal vi utarbeidet i ressursgruppa. Møtene er gjennomført i alle skoler, barnehager, flyktningetjeneste, psykiatritjenesten, på helsestasjon, for leger og tannleger, vi har vært i politirådet og har hatt et åpent møte på kveldstid, sier Darrud.

-Ser dere resultater? Har barn som har det vanskelig i Bø fått det bedre?

-Det er vanskelig å måle dette, men vi hører fra barneverntjenesten av de opplever å få bedre meldinger, som er bedre begrunnet og der bekymringen for barnet beskrives mer tydelig.

-Hva er utfordringer i videre implementeringsarbeid framover?

-Vi ser at ressursgruppa blir sårbar med tanke på frafall fra gruppa av ulike årsaker. Det blir viktig å prioritere møtene i gruppa også etter det første året, og holde fast ved fokuset vårt.Jeg ser viktigheten av som leder å opprettholde fokus, og etterspørre på enhetene om det skrives loggbøker, om temaet diskuteres på personalmøter, får de til tverrfaglig samarbeid osv.Vi kaller inn de 30 som først var på kurs til en halvårig oppfølgingsdag og der skal de utfordres på tiltak der de jobber for å holde fast ved fokuset. Eksempler er å ha temadager for personalet, se filmer som er laget osv. Jeg ønsker dette nedfelt i lokale tiltaksplaner.Videre må vi passe på at nyansatte får opplæring og vi vil derfor kjøre vår totimers informasjonspakke også en gang årlig for disse, sier kommunalsjef Beate Darrud i Bø.

Innhold i Bø kommunes elektroniske perm:

 • Handlingsveileder
 • Informasjon til bruk i den enkelte enhet
 • Caser
 • Fagartikkel
 • Mal for internt notat ved bekymring
 • Mal for meldeskjema til barnevernet
 • Lenker til nyttige nettsteder
 • Lenker til filmer
 • Mal for samtykkeskjema; tverrfaglig samarbeid
 • Mal for tiltaksplan
 • Årshjul for enhetens arbeid med BIR

 

 

 

 

Bø kommunes handlingsveileder

Handlingsveileder