korus-logo

Vi bryr oss i Horten

Et livsløpsperspektiv i Horten er blitt til satsingen " Vi bryr oss i Horten"

- Vi jobber med rustematikk fra graviditet til alderdom. Når de eldre drikker mer, så påvirker dette også besteforeldrerollen. Så alt henger sammen med alt, sier Marianne Ødegaard, leder for Rusforebyggende senter i kommunen.

Implementering

Når Horten har jobbet med de ulike prosjektene, har det alltid vært utarbeidet et mandat for videre arbeid etter prosjektperioden. Mandatet har blitt godkjent og forankret på enhetsledernivå.  Leder på Rusforebyggende senter har ledet og koordinert alle satsingene. Dermed har de fått til en helhet og en sammenheng i alle prosjektene. Ansatte i ressursgruppen har lederfunksjoner, noe de mener er viktig for forankringen. De har gjennom arbeidet med Barn i rusfamilier informert i hovedutvalget for oppvekst og i kommunestyret, slik at temaet også har fått fokus på det politiske plan.

- Når det gjelder Barn i rusfamilier, har vi fortsatt et arbeid å gjøre i forhold til implementering av «Den nødvendige samtalen» på barneskolene. Vi har laget en plan for arbeidet med skolene. Opplæringen skal være på personalmøtene, for å sikre at flest mulig deltar. De andre etatene har gjennomført opplæringen basert på spredningsmateriellet vi fikk i prosjektet. Vi vet at slik kunnskap- og kompetanseheving er «fersk-vare», og at vi får nye ansette framover som ikke har vært med på internundervisningen. Vi har derfor tenkt at vi må lage en systematikk i årlig opplæring/oppfriskning i kommunen framover. Dette vil vi lage en plan for, når implementering av Barn i rusfamilier - pakka er ferdigstilt, sier Marianne Ødegaard.

 

Møter i ressursgruppa etter ferdig prosjektperiode

Ressursgruppa møtes etter prosjektperioden 2 ganger pr år. Tema på møtene er implementering. Hva er gjennomført, hva slags erfaringer er gjort, hva må endres og justeres og hvilke tiltak skal utføres til neste møte.Ressursgruppen er også med i en utvidet «rusgruppe». Den er satt sammen av deltakere fra de ulike satsingene. Det er denne gruppen som har utarbeidet lokal handlingsveileder og informerer i media i forbindelse med de ulike høytider, ferie og annet. 

 

Lokal handlingsveileder

-Vi valgte å kalle den kommunale veilederen for  " Vi bryr oss i Horten"  forklarer Marianne.  Arbeidet ble forankret i Familiehusets styringsgruppe som består av virksomhetsleder for kultur og samfunn, NAV leder, barnehagesjef, barn- og familiesjef, politistasjonssjef, virksomhetsleder oppvekst og koordinator på Familiehuset. Høringsinstanser var alle relevante enheter i kommunen i tillegg til brukerorganisasjoner, Idrettsrådet, byens største kjøpesenter, Kriminalomsorgen, Konfliktrådet, Politiet og Frivillighetssentralen. Vi valgte å utarbeide en nettbasert veileder med hjelp fra IT- avdelingen i kommunen. Underveis har vi også presentert veilederen i rådmannens ledergruppe som består av alle virksomhetsledere.Linken til veilederen ble sendt ut til alle ansatte i kommunen.  Den er gjennomgått for alle rektorer i skolene og styrere i barnehagene, i Barn og familietjenesten, Nav og psykisk helseteam.

Veilederen er utarbeidet for alle innbyggerne i Horten, ikke bare fagpersoner.  «Rusgruppa» hadde derfor et tosiders oppslag i lokalavisen og stand i byen en lørdag, hvor de delte ut vafler og visittkort med informasjon om veilederen

Formidling i media

- Vår hensikt med å bruke lokalavisa aktivt er at vi, som fagpersoner, har opplysningsansvar i et helsefremmende- og folkehelseperspektiv. Vi syns det er viktig å formidle kunnskap om barn og rusmidler. Vi vil sette fokus på hvordan voksne bruker alkohol når det er barn til stede. Gjennom å være synlige i lokalavisa opplever vi å legge til rette for at voksne kan snakke om hvordan de skal nyte alkohol når de er sammen med barn. Vi opplever også, etter oppslag i avisa, at helsesøster får flere henvendelser fra barn som ikke har det så greit hjemme. Vi tror at avisomtaler bidrar til at de som lurer på om de skal ta kontakt med noen i større grad gjør det. Og vi bidrar til å være en døråpner til dialog blant voksne, sier Marianne Ødegaard.

 

Tips fra Horten om hvordan lykkes med prosjektarbeid:

  • Fokus på tverrfaglig samhandling gjennom flere år
  • Lederforankring med forpliktende mandater, samt vilje og engasjement blant de ansatte
  • En leder som har ansvar for å koordinere de ulike gruppene og satsingene. Dette sikrer kontinuitet og helhetsperspektivet.
  • Gode erfaringer på tverrfaglig samarbeid -og felles opplevelse av at det er hensiktsmessig!
  • Å få frem at alle enheter er like viktige i arbeidet

 

.

 

les mer

Vi bryr oss i Horten

(Kommunal veileder)