Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barn i rusfamilier

Liermodellen

En modell for bedre tverrfaglig samarbeid

Mange av kommunene vi er i kontakt med har en lang rekke med tiltak og programmer i kommunen, men opplever at det er en intern usikkerhet om hvilke barn og familier som skal ha hva slags hjelp og når hjelpen bør settes inn. Hvem skal følge opp og ha ansvaret. Lier har utviklet en god samarbeidsmodell for å sikre at rutiner og prosedyrer blit fulgt.

Lier var en av kommunene som hadde fått avvik på tilsyn fra fylkesmannen på svakt tverrfaglig samarbeid rundt utsatte barn og unge. De fikk dermed et politisk mandat om å jobbe ut en samarbeidsmodell for hjelpetjenestene barn og unge. Det resulterte i Liermodellen.

Modell med tre trinn

Modellen er inndelt i 3 trinn: Universelle tiltak (strategier som er rettet mot alle barn), selektive tiltak (strategier som henvender seg til barn og familier som er mer utsatt enn andre) og indikative tiltak (strategier som rettes mot barn og familier hvor risikofaktorer allerede er observert eller opplevd). Modellen viser de ulike etatene plassert etter rolle, mandat og tiltak på de ulike trinnene.  Med dette oppsettet ble det synliggjort for alle hvem som skal bidra med hva, og hvor de ulike teamene hører hjemme i det tverrfaglige og tverretatlige landskapet.

Felles kompetanseheving

For å få til en felles kunnskapsforståelse på tvers av virksomhetene, gjennomførte Lier både opplæringsprogrammet Tidlig inn og Barn i rusfamilier. En felles kompetanseheving knyttet til vold, psykisk helse og rus bidro til en forståelse om viktigheten av tidlig innsats i alle trinnene i organisasjonen. Det har også resultert i at avdelingene har blitt bedre kjent med hverandre og vet hvem som følger opp og har ansvar for hva.

Fokus på rus i Liermodellen

For å ha fokus på rus i et forebyggende perspektiv er dette særlig blitt et tema på nivå 1 i Liermodellen. Det betyr at barnehager og skoler tar opp tematikken på første foreldremøte og i første foreldresamtale. Helsestasjon tar opp temaet rus, vold og psykisk helse på hjemmebesøk og blant annet på 8.månederkontroll. Det er også et tema med barna selv i 3. klasse. Og i samtlige undersøkelsessaker er temaene rus, vold og psykisk helse viktig for barnevernet (trinn 2).

Det er tenkt at de tverrfaglige teamene i trinn 2, skal ha ansvar for å lage et årshjul og en rutine for å holde et kontinuerlig fokus på barn som bekymrer videre.

 

 

Les mer

 Liermodellen ( last ned)